Συνάρτηση Val

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Val για να μετατρέψετε μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει έναν αριθμό σε αριθμητικό τύπο δεδομένων.

note

Η συμβολοσειρά που μεταβιβάζεται στη συνάρτηση Val είναι ανεξάρτητη από τις τοπικές ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα κόμματα ερμηνεύονται ως διαχωριστικά χιλιάδων και μια τελεία χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό δεκαδικών.


Σύνταξη:


  Val (Text As String)
 

Επιστρεφόμενη τιμή:

Διπλό

Παράμετροι:

Text: Συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει έναν αριθμό.

Εάν μόνο μέρος της συμβολοσειράς περιέχει αριθμούς, μετατρέπονται μόνο οι πρώτοι κατάλληλοι χαρακτήρες της συμβολοσειράς. Εάν η συμβολοσειρά δεν περιέχει αριθμούς, τότε η Val επιστρέφει 0.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


  Sub ExampleVal
    MsgBox Val("123.1") + 1 ' 124.1
    ' Παρακάτω το 123,1 ερμηνεύεται ως 1231 αφού το "," είναι το διαχωριστικό χιλιάδων
    MsgBox Val("123,1") + 1 ' 1232
    ' Όλοι οι αριθμοί λαμβάνονται υπόψη μέχρι να επιτευχθεί ένας μη αριθμητικός χαρακτήρας
    MsgBox Val("123.4A") ' 123.4
    ' Το παρακάτω παράδειγμα επιστρέφει 0 (μηδέν) καθώς η συμβολοσειρά που παρέχεται δεν ξεκινά με αριθμό
    MsgBox Val("A123.123") ' 0
  End Sub
 

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!