Συνάρτηση Val

Μετατρέπει μία συμβολοσειρά σε αριθμητική έκφραση .

Σύνταξη:


Val (Text As String)

Τιμή επιστροφής:

Διπλό

Παράμετροι:

Text: Συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει έναν αριθμό.

Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση Val, μπορείτε να μετατρέψετε μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει αριθμούς σε αριθμητικές παραστάσεις. Αυτή η συνάρτηση είναι η αντίστροφη της Str. Αν μόνο τμήμα της συμβολοσειράς περιέχει αριθμούς, μόνο οι πρώτοι κατάλληλοι χαρακτήρες της συμβολοσειράς μετατρέπονται. Αν η συμβολοσειρά δεν περιέχει καθόλου αριθμούς, η συνάρτηση Val επιστρέφει την τιμή 0.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleVal
    MsgBox Val("123.123")
    MsgBox Val("A123.123")
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!