Συνάρτηση Str

Μετατρέπει μια αριθμητική παράσταση σε συμβολοσειρά.

Σύνταξη:


Str (Παράσταση)

Τιμή επιστροφής:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Παράσταση: Κάθε αριθμητική έκφραση.

Η συνάρτηση The Str μετατρέπει το αποτέλεσμα ενός υπολογισμού ή μιας αριθμητικής μεταβλητής σε συμβολοσειρά. Το αρνητικό πρόσημο προηγείται των αρνητικών αριθμών. Ένα κενό προηγείται των θετικών αριθμών (αντί για το θετικό πρόσημο).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleStr
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = LTrim(Str(iVar))
    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!