Συνάρτηση Str

Η συνάρτηση Str μετατρέπει τα περιεχόμενα των μεταβλητών σε συμβολοσειρά. Χειρίζεται αριθμητικές τιμές, ημερομηνίες, συμβολοσειρές και τιμές νομισμάτων.

Πριν από τους θετικούς αριθμούς υπάρχει ένα κενό διάστημα. Πριν από τους αρνητικούς αριθμούς υπάρχει ένα σύμβολο μείον.

note

Για αριθμητικές τιμές, η συμβολοσειρά που επιστρέφεται από τη συνάρτηση Str είναι ανεξάρτητη από τις τοπικές ρυθμίσεις. Ως εκ τούτου, η τελεία χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό δεκαδικών όταν χρειάζεται.


Εάν μια συμβολοσειρά μεταβιβαστεί ως όρισμα, επιστρέφεται χωρίς αλλαγές.

Οι ημερομηνίες μετατρέπονται σε συμβολοσειρές που εξαρτώνται από τις τοπικές ρυθμίσεις.

Σύνταξη:


  Str (Τιμή ως μεταβλητή)
 

Επιστρεφόμενη τιμή:

String

Παράμετροι:

Τιμή: Οποιαδήποτε τιμή πρέπει να μετατραπεί σε συμβολοσειρά.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Ακολουθούν ορισμένα αριθμητικά παραδείγματα που χρησιμοποιούν τη συνάρτηση Str.


  Sub ExampleStr_1
    ' Σημειώστε το κενό διάστημα στην αρχή των συμβολοσειρών που επιστρέφονται
    MsgBox Str(10) ' " 10"
    MsgBox Str(10.5) ' " 10.5"
    MsgBox Str(-12345 + 1.3) ' " -12346.3"
    MsgBox Str(10000 / 3) ' " 3333.33333333333"
    ' Οι συμβολοσειρές που περνούν ως ορίσματα παραμένουν αμετάβλητες
    MsgBox Str("A123") ' "A123"
  End Sub
 

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση LTrim για να αφαιρέσετε το κενό διάστημα στην αρχή της συμβολοσειράς που επιστρέφεται.


  Sub ExampleStr_2
    MsgBox Str(10.5) ' " 10.5"
    MsgBox LTrim(Str(10.5)) ' "10.5"
  End Sub
 

Η συνάρτηση Str μπορεί επίσης να χειριστεί μεταβλητές Date.


  Sub ExampleStr_3
    Dim aDate as Date, aTime as Date
    aDate = DateSerial(2021, 12, 20)
    aTime = TimeSerial(10, 20, 45)
    Print Str(aDate) ' "12/20/2021"
    Print Str(aTime) ' "10:20:45"
  End sub
 

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!