Συνάρτηση Chr

Επιστρέφει το χαρακτήρα που αντιστοιχεί στον καθορισμένο κωδικό χαρακτήρα.

Σύνταξη:

Chr(Expression As Integer)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Έκφραση: αριθμητική έκφραση που αναπαριστά έγκυρη τιμή ASCII 8 δυαδικών (0-255) ή τιμή Unicode 16 δυαδικών. (Για να υποστηρίξει εκφράσεις με ονομαστικό αρνητικό όρισμα όπως Chr(&H8000) με συμβατότητα προς τα πίσω, τιμές στην περιοχή −32768 έως −1 απεικονίζονται εσωτερικά στην περιοχή 32768 έως 65535.)

warning

Όταν η κατάσταση συμβατότητας VBA είναι ενεργή (OPTION VBASUPPORT 1), μια Έκφραση είναι αριθμητική έκφραση που αναπαριστά μόνο έγκυρη τιμή ASCII 8 δυαδικών (0-255).


Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Chr$ για την αποστολή ειδικών ακολουθιών ελέγχου σε έναν εκτυπωτή ή σε άλλη πηγή εξόδου. Μπορείτε επίσης να τη χρησιμοποιήσετε για την εισαγωγή εισαγωγικών σε μια παράσταση συμβολοσειράς.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

6 Υπερχείλιση, όταν η κατάσταση συμβατότητας VBA είναι ενεργή και η έκφραση είναι μεγαλύτερη από 255.

Παράδειγμα:


    Sub ExampleChr
      ' Αυτό το παράδειγμα εισάγει εισαγωγικά (τιμή ASCII 34) σε μια συμβολοσειρά.
      MsgBox "A "+ Chr$(34)+"short" + Chr$(34)+" trip."
      ' Ο εκτυπώσιμος χαρακτήρας εμφανίζεται στον διάλογο ως: A "short" trip.
    End Sub
  

ASC

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!