Συνάρτηση Chr

Επιστρέφει το χαρακτήρα που αντιστοιχεί στον καθορισμένο κωδικό χαρακτήρα.

Σύνταξη:


   Chr[$](κωδικός χαρακτήρα ως ακέραιος) ως συμβολοσειρά
  

Επιστρεφόμενη τιμή:

String

Παράμετροι:

charcode (κωδικός χαρακτήρα): μια αριθμητική έκφραση που αντιπροσωπεύει μια έγκυρη τιμή ASCII 8-bit (0-255), ή μια τιμή Unicode 16-bit. (Για την υποστήριξη εκφράσεων με ένα ονομαστικά αρνητικό όρισμα όπως Chr(&H8000) με τρόπο συμβατό προς τα πίσω, οι τιμές στην περιοχή −32768 έως −1 αντιστοιχίζονται εσωτερικά στο εύρος 32768 έως 65535.)

warning

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία συμβατότητας VBA (Επιλογή VBASupport 1), ο charcode είναι μια αριθμητική παράσταση που αντιπροσωπεύει μια έγκυρη τιμή ASCII 8-bit (0-255) μόνο.


Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Chr$ για την αποστολή ειδικών ακολουθιών ελέγχου σε έναν εκτυπωτή ή σε άλλη πηγή εξόδου. Μπορείτε επίσης να τη χρησιμοποιήσετε για την εισαγωγή εισαγωγικών σε μια παράσταση συμβολοσειράς.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

6 Υπερχείλιση

note

Θα προκύψει σφάλμα υπερχείλισης όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία συμβατότητας VBA και η τιμή έκφρασης είναι μεγαλύτερη από 255.


Παράδειγμα:


    Sub ExampleChr
      ' Αυτό το παράδειγμα εισάγει εισαγωγικά (τιμή ASCII 34) σε μια συμβολοσειρά.
      MsgBox "A " + Chr$(34) + "short" + Chr(34) + " trip."
      ' Ο εκτυπώσιμος χαρακτήρας εμφανίζεται στον διάλογο ως: A "short" trip.
      MsgBox Chr(charcode := 64) ' σύμβολο "@"
    End Sub
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!