Συνάρτηση Asc (BASIC)

Επιστρέφει την τιμή ASCII (American Standard Code for Information Interchange) του πρώτου χαρακτήρα σε μια παράσταση συμβολοσειράς.

Σύνταξη:


Asc(string) As Long

Επιστρεφόμενη τιμή:

Long

Παράμετροι:

string (συμβολοσειρά): Οποιαδήποτε έγκυρη έκφραση συμβολοσειράς. Μόνο ο πρώτος χαρακτήρας στη συμβολοσειρά είναι σχετικός.

Χρησιμοποιήστε την συνάρτηση Asc για να αντικαταστήσετε κλειδιά με τιμές. Αν μια συμβολοσειρά είναι κενή στη συνάρτηση Asc, η LibreOffice Basic αναφέρει ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης. Πέρα από τους 7 δυαδικούς χαρακτήρες ASCII (Κωδικοί 0-127), η συνάρτηση ASCII μπορεί επίσης να εντοπίσει μη εκτυπώσιμους κωδικούς κλειδιών στον κώδικα ASCII. Αυτή η συνάρτηση μπορεί επίσης να χειριστεί χαρακτήρες Unicode 16 δυαδικών.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleASC
    Print ASC("A") ' επιστρέφει 65
    Print ASC(string:="Z") ' επιστρέφει 90
    Print ASC("Las Vegas") ' επιστρέφει 76, αφού μόνο ο πρώτος χαρακτήρας λαμβάνεται υπόψη
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!