Μετατροπή ASCII/ANSI σε συμβολοσειρές

Εδώ θα βρείτε όλες τις συναρτήσεις για μετατροπή συμβολοσειρών σε ASCII/ANSI και αντιστρόφως.

Συνάρτηση Asc (BASIC)

Επιστρέφει την τιμή ASCII (American Standard Code for Information Interchange) του πρώτου χαρακτήρα σε μια παράσταση συμβολοσειράς.

Συνάρτηση Chr

Επιστρέφει το χαρακτήρα που αντιστοιχεί στον καθορισμένο κωδικό χαρακτήρα.

Συνάρτηση Str

Η συνάρτηση Str μετατρέπει τα περιεχόμενα των μεταβλητών σε συμβολοσειρά. Χειρίζεται αριθμητικές τιμές, ημερομηνίες, συμβολοσειρές και τιμές νομισμάτων.

Πριν από τους θετικούς αριθμούς υπάρχει ένα κενό διάστημα. Πριν από τους αρνητικούς αριθμούς υπάρχει ένα σύμβολο μείον.

note

Για αριθμητικές τιμές, η συμβολοσειρά που επιστρέφεται από τη συνάρτηση Str είναι ανεξάρτητη από τις τοπικές ρυθμίσεις. Ως εκ τούτου, η τελεία χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό δεκαδικών όταν χρειάζεται.


Εάν μια συμβολοσειρά μεταβιβαστεί ως όρισμα, επιστρέφεται χωρίς αλλαγές.

Οι ημερομηνίες μετατρέπονται σε συμβολοσειρές που εξαρτώνται από τις τοπικές ρυθμίσεις.

Συνάρτηση Val

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Val για να μετατρέψετε μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει έναν αριθμό σε αριθμητικό τύπο δεδομένων.

note

Η συμβολοσειρά που μεταβιβάζεται στη συνάρτηση Val είναι ανεξάρτητη από τις τοπικές ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα κόμματα ερμηνεύονται ως διαχωριστικά χιλιάδων και μια τελεία χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό δεκαδικών.


Συνάρτηση CByte

Μετατρέπει μια συμβολοσειρά ή μια αριθμητική έκφραση στον τύπο Byte.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!