Μετατροπή ASCII/ANSI σε συμβολοσειρές

Εδώ θα βρείτε όλες τις συναρτήσεις για μετατροπή συμβολοσειρών σε ASCII/ANSI και αντιστρόφως.

Συνάρτηση Asc

Επιστρέφει την τιμή ASCII (American Standard Code for Information Interchange) του πρώτου χαρακτήρα σε μια παράσταση συμβολοσειράς.

Συνάρτηση Chr

Επιστρέφει το χαρακτήρα που αντιστοιχεί στον καθορισμένο κωδικό χαρακτήρα.

Συνάρτηση Str

Μετατρέπει μια αριθμητική παράσταση σε συμβολοσειρά.

Συνάρτηση Val

Μετατρέπει μία συμβολοσειρά σε αριθμητική έκφραση .

Συνάρτηση CByte

Μετατρέπει μια παράσταση συμβολοσειράς ή μια αριθμητική παράσταση σε τύπο Byte.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!