Συμβολοσειρές

Εδώ θα βρείτε τις συναρτήσεις και τις προτάσεις που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση και την επιστροφή συμβολοσειρών.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συμβολοσειρές για να επεξεργασθείτε κείμενο στα προγράμματα που είναι γραμμένα σε LibreOffice Basic μέσω των συναρτήσεων και των προτάσεων που περιγράφονται εδώ.

Μετατροπή ASCII/ANSI σε συμβολοσειρές

Εδώ θα βρείτε όλες τις συναρτήσεις για μετατροπή συμβολοσειρών σε ASCII/ANSI και αντιστρόφως.

Επανάληψη περιεχομένων

Οι παρακάτω συναρτήσεις χρησιμοποιούνται για την επανάληψη των περιεχομένων συμβολοσειρών.

Επεξεργασία περιεχομένων συμβολοσειρών

Οι ακόλουθες συναρτήσεις χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία, μορφοποίηση και στοίχιση των περιεχομένων συμβολοσειρών. Χρησιμοποιήστε τον χαρακτήρα & για να συνδέσετε συμβολοσειρές.

Επεξεργασία μήκους συμβολοσειράς

Οι ακόλουθες συναρτήσεις χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν το μήκος της συμβολοσειράς και για να συγκρίνουν συμβολοσειρές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!