Τελεστές σύγκρισης

Οι τελεστές σύγκρισης συγκρίνουν δύο παραστάσεις. Το αποτέλεσμα επιστρέφεται ως δυαδική παράσταση που καθορίζει αν η σύγκριση είναι True (-1) ή False (0).

Σύνταξη:


Αποτέλεσμα = Παράσταση1 { = | < | > | <= | >= } Παράσταση2

Παράμετροι:

Αποτέλεσμα: Δυαδική παράσταση που καθορίζει το αποτέλεσμα της σύγκρισης (αληθές ή ψευδές)

Παράσταση1, Παράσταση2: Οι αριθμητικές τιμές ή οι συμβολοσειρές που πρόκειται να συγκριθούν.

Τελεστές σύγκρισης

= : Ίσο με

< : Μικρότερο από

> : Μεγαλύτερο από

<= : Μικρότερο ή ίσο από

>= : Μεγαλύτερο ή ίσο από

<> : Διάφορο από

Παράδειγμα:


Sub ExampleUnequal
Dim sFile As String
DIM sRoot As String ' Ριζικός κατάλογος για είσοδο και έξοδο αρχείων
  sRoot = "c:\"
  sFile = Dir$( sRoot ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!