Τελεστές σύγκρισης

Οι τελεστές σύγκρισης συγκρίνουν δύο εκφράσεις. Το αποτέλεσμα επιστρέφεται ως έκφραση Μπουλ που καθορίζει εάν η σύγκριση είναι Σωστό (-1) ή False (0).

Σύνταξη:


 result = expression1 { = | < | > | <= | >= } expression2

Παράμετροι:

result (αποτέλεσμα): Τιμή Μπουλ που καθορίζει το αποτέλεσμα της σύγκρισης (True ή False)

expression1, expression2 (έκφραση1, έκφραση2): Οποιεσδήποτε αριθμητικές τιμές ή συμβολοσειρές που θέλετε να συγκρίνετε.

Τελεστές σύγκρισης

= : Ίσο με

< : Μικρότερο από

> : Μεγαλύτερο από

<= : Μικρότερο ή ίσο από

>= : Μεγαλύτερο ή ίσο από

<> : Διάφορο από

Παράδειγμα:


Sub ExampleUnequal
Dim sFile As String
DIM sRoot As String ' Ριζικός κατάλογος για είσοδο και έξοδο αρχείων
  sRoot = "c:\"
  sFile = Dir$( sRoot ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!