Πρόταση Erase

Σβήνει το περιεχόμενο των στοιχείων πινάκων σταθερού μεγέθους, και απελευθερώνει τη μνήμη που χρησιμοποιείται από τους πίνακες μεταβλητού μεγέθους.

Σύνταξη:

Σύνταξη Erase


 Erase πίνακας1 [, πίνακας2 [,...]]

Παράμετροι:

κατάλογος πινάκων - Κατάλογος που οριοθετείται με κόμμα των πινάκων για σβήσιμο.

Παράδειγμα:


 Sub Erase_Example
   a = Array(1,2,3) : b= Array("z","y","x") : c=Array(a,b)
   Erase a, c(Ubound(c)) ' b και c(0) είναι αμετάβλητα
   Erase b, c(0) ' καθαρίζονται όλα
 End Sub

προτάσεις Dim ή ReDim

Συναρτήσεις Array ή DimArray

Συναρτήσεις Lbound και Ubound

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!