Συνάρτηση EqualUnoObjects

Επιστρέφει την τιμή True, εάν τα δύο δεδομένα αντικείμενα Uno της Basic αντιπροσωπεύουν το ίδιο στιγμιότυπο αντικειμένου Uno.

Σύνταξη:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Επιστρεφόμενη τιμή:

Μπουλ

Παράδειγμα:


  ' Αντιγραφή αντικειμένων -> ίδιο στιγμιότυπο
  oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )
  oIntro2 = oIntrospection
  print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )
  ' Αντίγραφο των δομών ως τιμές -> νέο στιγμιότυπο
  Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property
  Struct2 = Struct1
  print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!