Συνάρτηση EqualUnoObjects

Επιστρέφει True εάν οι δύο καθορισμένες μεταβλητές Basic αντιπροσωπεύουν το ίδιο στιγμιότυπο αντικειμένου Uno.

Σύνταξη:

EqualUnoObjects(oObj1, oObj2)

Παράμετροι:

oObj1, oObj2: οι μεταβλητές που θα ελεγχθούν.

Επιστρεφόμενη τιμή:

Μπουλ

Παράδειγμα:

Το παρακάτω παράδειγμα επιστρέφει το True επειδή τόσο το oDoc όσο και το ThisComponent είναι αναφορές στο ίδιο αντικείμενο:


  Dim oDoc as Object
  oDoc = ThisComponent
  MsgBox EqualUnoObjects(oDoc, ThisComponent) ' True
 

Το παρακάτω παράδειγμα επιστρέφει False επειδή η ανάθεση δημιουργεί ένα αντίγραφο του αρχικού αντικειμένου. Ως εκ τούτου, τα Struct1 και Struct2 αναφέρονται σε διαφορετικά στιγμιότυπα αντικειμένων.


  Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.PropertyValue
  Dim Struct2 as Variant
  Struct1.Name = "John"
  Struct2 = Struct1
  MsgBox EqualUnoObjects(Struct1, Struct2) ' False
  Struct2.Name = "Judy"
  MsgBox Struct1.Name ' John
  MsgBox Struct2.Name ' Judy
 

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!