Συνάρτηση IsUnoStruct

Επιστρέφει την τιμή True, αν το δεδομένο αντικείμενο είναι μια δομή Uno.

Σύνταξη:

Δυαδικές μεταβλητές

Επιστρεφόμενη τιμή:

Boolean

Παράμετροι:

Uno type : A UnoObject

Παράδειγμα:


Sub Main
Dim bIsStruct
' Συγκεκριμενοποίηση μιας υπηρεσίας
Dim oSimpleFileAccess
oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )
bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )
MsgBox bIsStruct ' Εμφανίζει Ψευδές επειδή το oSimpleFileAccess ΔΕΝ είναι δομή
' Συγκεκριμενοποίηση μιας ιδιότητας δομής
Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property
bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )
MsgBox bIsStruct ' Εμφανίζει True επειδή το aProperty είναι struct
bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )
MsgBox bIsStruct ' Εμφανίζει False επειδή το 42 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ struct
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!