Συνάρτηση Array

Επιστρέφει τον τύπο μεταβλητής Variant με ένα πεδίο δεδομένων.

Σύνταξη:


    Array (ArgumentList)
  

Δείτε ακόμα DimArray

Παράμετροι:

ArgumentList: (Κατάλογος ορισμάτων) Ένας κατάλογος οποιουδήποτε αριθμού ορισμάτων που χωρίζονται με κόμματα.

Παράδειγμα:


    Dim A As Variant
    A = Array("Fred","Tom","Bill")
    Msgbox A(2)
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!