Συνάρτηση IsMissing

Ελέγχει αν μια συνάρτηση καλείται με μια προαιρετική παράμετρο.

Δείτε επίσης: Optional

Σύνταξη:


IsMissing( ArgumentName )

Παράμετροι:

ArgumentName: το όνομα ενός προαιρετικού ορίσματος.

Η IsMissing είναι αληθής, αν η συνάρτηση καλείται χωρίς την παράμετρο με το όνομα ArgumentName.

Δείτε επίσης: Παραδείγματα.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!