Συνάρτηση FindObject

Ενεργοποιεί ένα αντικείμενο για να απευθυνθεί σε χρόνο εκτέλεσης ως παράμετρος συμβολοσειράς στο όνομα του αντικειμένου.

Για παράδειγμα, η ακόλουθη εντολή:


MyObj.Prop1.Command = 5

αντιστοιχεί στο μπλοκ εντολών:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Αυτό επιτρέπει τη δυναμική δημιουργία ονομάτων σε χρόνο εκτέλεσης. Για παράδειγμα:

"TextEdit1" έως "TextEdit5" σε ένα βρόχο για να δημιουργήσετε πέντε ονόματα στοιχείων ελέγχου.

Δείτε επίσης: FindPropertyObject

Σύνταξη:


FindObject( ObjName As String )

Παράμετροι:

ObjName: Συμβολοσειρά που καθορίζει το όνομα του αντικειμένου το οποίο πρόκειται να αντιμετωπιστεί σε χρόνο εκτέλεσης.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

12 Απροσδιόριστη μεταβλητή

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!