Δήλωση Set

Ορίζει αναφορά αντικειμένου σε μεταβλητή.

Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης Set


  [Set] variable = [New] object

Παράμετροι:

μεταβλητή: μεταβλητή ή ιδιότητα που απαιτεί αναφορά αντικειμένου.

έκφραση: Ένας υπολογιστικός συνδυασμός όρων όπως τύπος ή ιδιότητα αντικειμένου ή μέθοδος.

αντικείμενο: Αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η μεταβλητή.

Nothing - Εκχωρήστε το Nothing σε μια μεταβλητή για να αφαιρέσετε προηγούμενη εκχώρηση.

note

Set της λέξης-κλειδιού είναι προαιρετικός. Nothing είναι η προεπιλεγμένη τιμή για αντικείμενα.


Παράδειγμα:


Sub ExampleSet
  Dim obj As Object
  Set obj = ThisComponent
  Print obj.Title
 
  obj = New com.sun.star.beans.PropertyValue
  With obj
    .Name = "key" : .Value = 594.34
    Print .Name, .Value
  End With
End Sub
tip

Το New δημιουργεί αντικείμενα UNO ή αντικείμενα class module, πριν την εκχώρηση του σε μεταβλητή.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!