Συνάρτηση TypeName; Συνάρτηση VarType

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά (TypeName) ή μια αριθμητική τιμή (VarType) που περιέχει πληροφορίες για μια μεταβλητή.

Σύνταξη:


TypeName (Variable) / VarType (Variable)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Συμβολοσειρά; Ακέραιος

Παράμετροι:

Μεταβλητή: Η μεταβλητή για την οποία πρόκειται να καθοριστεί ο τύπος. Οι ακόλουθες τιμές είναι δυνατές:

λέξη-κλειδί

Επώνυμη σταθερά

VarType

Τύπος μεταβλητής

Boolean

11

Μεταβλητή Μπουλ

Byte

17

Μεταβλητή Byte (ψηφιολέξης)

Date

V_DATE

7

Μεταβλητή ημερομηνίας

Currency

V_CURRENCY

6

Μεταβλητή νομίσματος

Double

V_DOUBLE

5

Μεταβλητή κινητής υποδιαστολής διπλής ακριβείας

Integer

V_INTEGER

2

Ακέραια μεταβλητή

Long

V_LONG

3

Ακέραια μεταβλητή μεγάλου μήκους

Object

9

Μεταβλητή αντικειμένου

Single

V_SINGLE

4

Μεταβλητή κινητής υποδιαστολής απλής ακριβείας

String

V_STRING

8

Μεταβλητή συμβολοσειράς

Variant

12

Μεταβλητή παραλλαγής (μπορεί να περιέχει όλους τους τύπους που έχουν καθοριστεί εξ ορισμού)

Empty

V_EMPTY

0

Η μεταβλητή δεν έχει αρχικοποιηθεί

Null

V_NULL

1

Χωρίς έγκυρα δεδομένα


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleType
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dim siVar As Single
Dim dVar As Double
Dim bVar As Boolean
Dim lVar As Long
Dim cVar as Currency
Dim tVar as Date
 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_
 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_
 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_
 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_
 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_
 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_
 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_
 TypeName(lVar) & " " & VarType(lVar),0,"Ορισμένοι τύποι στην LibreOffice Basic"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!