Πρόταση Static

Δηλώνει μια μεταβλητή ή έναν πίνακα σε επίπεδο διαδικασίας (δηλ. εντός μιας διαδικασίας Sub ή Function) έτσι ώστε οι τιμές της μεταβλητής ή του πίνακα να διατηρούνται μετά την έξοδο από την διαδικασία Sub ή Function. Οι συμβάσεις για την πρόταση Dim είναι επίσης έγκυρες.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Η δήλωση Static δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό μεταβλητών πινάκων. Οι πίνακες πρέπει να καθορίζονται ως προς ένα σταθερό μέγεθος.


Σύνταξη:


Static VarName[(start To end)] [As VarType], VarName2[(start To end)] [As VarType], ...

Παράδειγμα:


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgBox iResult,0,"Η απάντηση είναι"
End Sub
 
' Συνάρτηση για αρχικοποίηση της στατικής μεταβλητής
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Const iMinimum as Integer = 40 ' ελάχιστη επιστρεφόμενη τιμή αυτής της συνάντησης
  If iInit = 0 then ' έλεγξε αν έχει αρχικοποιηθεί
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!