Καθολική λέξη-κλειδί

Αποδίδει διαστάσεις σε μια μεταβλητή ή έναν πίνακα σε επίπεδο λειτουργικής μονάδας (όχι εντός μιας διαδικασίας Sub ή Function), έτσι ώστε η μεταβλητή και ο πίνακας να είναι έγκυρα σε όλες τις βιβλιοθήκες και τις λειτουργικές μονάδες.

Σύνταξη:


Global VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Παράδειγμα:


Global iGlobalVar As Integer
Sub ExampleGlobal
    iGlobalVar = iGlobalVar + 1
    MsgBox iGlobalVar
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!