Πρόταση Public

Αποδίδει διαστάσεις σε μια μεταβλητή ή έναν πίνακα σε επίπεδο αρθρώματος (δηλαδή, όχι σε μια υπορουτίνα ή συνάρτηση), έτσι ώστε η μεταβλητή και ο πίνακας να είναι έγκυρα σε όλες τις βιβλιοθήκες και τα αρθρώματα.

Σύνταξη:


Public VarName[(αρχή έως τέλος)] [Ως VarType][, VarName2[(αρχή έως τέλος)] [Ως VarType][,...]]

Παράδειγμα:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!