Πρόταση Option VBASupport

Καθορίζει ότι η LibreOffice Basic θα υποστηρίζει κάποιες προτάσεις VBA, συναρτήσεις και αντικείμενα.

warning

Αυτή η πρόταση πρέπει να προστεθεί πριν τον εκτελέσιμο κώδικα προγράμματος σε άρθρωμα.


note

Η υποστήριξη για VBA δεν είναι πλήρης, αλλά καλύπτει μεγάλο ποσοστό των μοτίβων κοινής χρήσης.


warning

Όταν η υποστήριξη VBA είναι ενεργή, τα ορίσματα της συνάρτησης LibreOffice Basic και οι επιστρεφόμενες τιμές είναι οι ίδιες με τις αντίστοιχες συναρτήσεις VBA. Όταν η υποστήριξη είναι ανενεργή, οι συναρτήσεις LibreOffice Basic μπορούν να δεχτούν ορίσματα και οι επιστρεφόμενες τιμές διαφέρουν από τις αντίστοιχες VBA.


Σύνταξη:

Option VBASupport {1|0}

Παράμετροι:

1: Ενεργοποίηση υποστήριξης VBA στο LibreOffice

0: Απενεργοποίηση υποστήριξης VBA

Παράδειγμα:


Option VBASupport 1
Sub ExampleVBA
    Dim sVar As Single
    sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")
    Print sVar
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!