Πρόταση Option Explicit

Καθορίζει ότι κάθε μεταβλητή που χρησιμοποιείται στον κώδικα προγράμματος δηλώνεται ρητά με την πρόταση Dim.

Σύνταξη:

Option Explicit

Παράμετροι:

warning

Αυτή η πρόταση πρέπει να προστεθεί πριν τον εκτελέσιμο κώδικα προγράμματος σε άρθρωμα.


Παράδειγμα:


Option Explicit
Sub ExampleExplicit
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    For i% = 1 to 10 ' Αυτό καταλήγει σε σφάλμα χρόνου εκτέλεσης
        Rem
    Next i%
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!