Πρόταση Option Base

Καθορίζει το προεπιλεγμένο άνω όριο για πίνακες ως 0 ή 1.

Σύνταξη:

Option Base { 0 | 1}

Παράμετροι:

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η δήλωση πρέπει να προστεθεί πριν από τον εκτελέσιμο κώδικα σε μια ενότητα.


Παράδειγμα:


Option Base 1
Sub ExampleOptionBase
   Dim sVar(20) As String
   MsgBox LBound(sVar())
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!