Πρόταση Let

Εκχωρεί μια τιμή σε μια μεταβλητή.

Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης Let


[Let] variable = expression

Παράμετροι:

Μεταβλητή: Η μεταβλητή στην οποία θέλετε να αποδώσετε μια τιμή. Ο τύπος τιμής και μεταβλητής πρέπει να είναι συμβατός.

Εικονίδιο σημείωσης

Όπως και στις περισσότερες διαλέκτους της BASIC, η λέξη-κλειδί Let είναι προαιρετική.


Παράδειγμα:


Sub ExampleLet
Dim sText As String
    Let sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' επιστρέφει 9
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!