Συνάρτηση UBound

Επιστρέφει το άνω σύνορο ενός πίνακα.

Σύνταξη:


UBound (ΌνομαΠίνακα [, Διάσταση])

Επιστρεφόμενη τιμή:

Long

Παράμετροι:

ΌνομαΠίνακα Το όνομα του πίνακα για τον οποίο θα επιστραφεί το άνω (Ubound) ή το κάτω (LBound) σύνορο.

[Διάσταση]: Ακέραιος που καθορίζει για ποια διάσταση επιστρέφεται το άνω (Ubound) ή κάτω (LBound) σύνορο. Αν δεν έχει καθοριστεί κάποια τιμή, το σύνορο της πρώτης διάστασης επιστρέφεται.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

9 Δείκτης εκτός εμβέλειας

Παράδειγμα:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' 10
  Print UBound(v) ' 20
End Sub
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' 10 20
  Print LBound(t(),2) ' -5
  Print UBound(t,2) ' 70
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!