Συνάρτηση LBound

Επιστρέφει το κάτω σύνορο ενός πίνακα.

Σύνταξη:


LBound (ΌνομαΠίνακα [, Διάσταση])

Επιστρεφόμενη τιμή:

Long

Παράμετροι:

ΌνομαΠίνακα: Το όνομα του πίνακα για τον οποίο θα επιστραφεί το άνω (Ubound) ή το κάτω (LBound) σύνορο της διάστασης του πίνακα.

[Διάσταση]: Ακέραιος που καθορίζει ποια διάσταση επιστρέφει το άνω (Ubound) ή το κάτω (LBound) σύνορο. Αν δεν έχει καθοριστεί κάποια τιμή, υποτίθεται η πρώτη διάσταση.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

9 Δείκτης εκτός εμβέλειας

Παράδειγμα:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' επιστρέφει 10
  Print UBound(v) ' returns 20
End Sub ' VectorBounds
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' returns 10 20
  Print LBound(t(),2) ' returns - 5
  Print UBound(t,2) ' returns 70
End Sub ' TableBounds

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!