Συνάρτηση IsObject

Ελέγχει εάν μεταβλητή είναι αντικείμενο, καθώς αντιτίθεται σε πρωτογενείς τύπους δεδομένων όπως ημερομηνίες, αριθμούς, κείμενα. Η συνάρτηση Trueεπιστρέφει εάν η μεταβλητή είναι αντικείμενο, αλλιώς επιστρέφει False.

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει True για τους ακόλουθους τύπους αντικειμένων:

warning

Οι δομές δεδομένων επιστρέφουν True ακόμα κι όταν είναι κενές. Αντικείμενα που ορίστηκαν ως μεταβλητές επιστρέφουν True ακόμα και χωρίς αρχικοποίηση.


Σύνταξη:

IsObject(var)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Λογική

Παράμετροι:

var: Η μεταβλητή που θα δοκιμαστεί.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!