Συνάρτηση IsObject

Ελέγχει εάν μεταβλητή είναι αντικείμενο, καθώς αντιτίθεται σε πρωτογενείς τύπους δεδομένων όπως ημερομηνίες, αριθμούς, κείμενα. Η συνάρτηση Trueεπιστρέφει εάν η μεταβλητή είναι αντικείμενο, αλλιώς επιστρέφει False.

Σύνταξη:


IsObject(var)

Τιμή επιστροφής:

Λογική

Παράμετροι:

var: Οποιαδήποτε μεταβλητή θέλετε να ελέγξετε.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Τα παρακάτω αντικείμενα επιστρέφουν True:

warning

Οι δομές δεδομένων επιστρέφουν True ακόμα κι όταν είναι κενές. Αντικείμενα που ορίστηκαν ως μεταβλητές επιστρέφουν True ακόμα και χωρίς αρχικοποίηση.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!