Συνάρτηση IsNumeric

Ελέγχει αν η δεδομένη παράσταση είναι αριθμός. Αν η παράσταση είναι ένας αριθμός, η συνάρτηση επιστρέφει True (Αληθές). Αλλιώς, επιστρέφεται η τιμή False (Ψευδές).

Σύνταξη:


IsNumeric (Var)

Τιμή επιστροφής:

Boolean

Παράμετροι:

Var: Κάθε έκφραση που πρόκειται να ελεγχθεί.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    Print IsNumeric(vVar) ' False
    vVar = "123"
    Print IsNumeric(vVar) ' True
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!