Συνάρτηση IsNull

Ελέγχει αν μια παραλλαγή περιέχει την ειδική τιμή Null, που δηλώνει ότι η μεταβλητή δεν περιέχει δεδομένα.

Σύνταξη:


IsNull (Var)

Τιμή επιστροφής:

Boolean

Παράμετροι:

Var: Κάθε μεταβλητή που πρόκειται να ελεγχθεί. Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή αληθής αν η παραλλαγή περιέχει την τιμή Null, αλλιώς επιστρέφει ψευδές.

Null - Αυτή η τιμή χρησιμοποιείται για έναν υπο- τύπο στοιχείων παραλλαγής χωρίς έγκυρο περιεχόμενο.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleIsNull
Dim vVar As Variant
    MsgBox IsNull(vVar)
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!