Συνάρτηση IsError

Επιστρέφει μια ένδειξη που υποδηλώνει αν η μεταβλητή περιέχει μία τιμή λάθους.

Σύνταξη:


    IsError (Var)
  

Τιμή επιστροφής:

Μπουλ

Παράμετροι:

Var: Κάθε μεταβλητή που πρόκειται να ελεγχθεί. Αν η μεταβλητή Variant περιέχει την τιμή Empty, η συνάρτηση επιστρέφει True (Αληθές). Αλλιώς επιστρέφει False (Ψευδές).

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!