Συνάρτηση IsEmpty

Ελέγχει αν μια μεταβλητή Variant περιέχει την τιμή Empty, που δηλώνει ότι η μεταβλητή δεν έχει προετοιμαστεί.

Σύνταξη:


IsEmpty (Var)

Τιμή επιστροφής:

Boolean

Παράμετροι:

Var: Κάθε μεταβλητή που πρόκειται να ελεγχθεί. Αν η μεταβλητή Variant περιέχει την τιμή Empty, η συνάρτηση επιστρέφει True (Αληθές). Αλλιώς επιστρέφει False (Ψευδές).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleIsEmpty
Dim sVar As Variant
    sVar = Empty
    Print IsEmpty(sVar) ' True
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!