Συνάρτηση IsDate

Ελέγχει αν μια δεδομένη αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς μπορεί να μετατραπεί σε μεταβλητή Date

Σύνταξη:


IsDate (Expression)

Τιμή επιστροφής:

Boolean

Παράμετροι:

Expression: Κάθε αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς που πρόκειται να ελεγχθεί. Αν η παράσταση μπορεί να μετατραπεί σε ημερομηνία, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή True (Αληθές). Αλλιώς, επιστρέφεται η τιμή False (Ψευδές).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleIsDate
Dim sDateVar As String
    sDateVar = "12.12.1997"
    Print IsDate(sDateVar) ' True
    sDateVar = "12121997"
    Print IsDate(sDateVar) ' False
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!