Συνάρτηση IsArray

Επιστρέφει μια ένδειξη που υποδηλώνει αν η δεδομένη μεταβλητή είναι ένα πεδίο δεδομένων σε κάποιον πίνακα.

Σύνταξη:


IsArray (Var)

Τιμή επιστροφής:

Boolean

Παράμετροι:

Var: Κάθε μεταβλητή για την οποία πρόκειται να ελεγχθεί αν έχει δηλωθεί ως πίνακας. Σε αυτή την περίπτωση, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή True (Αληθές). Αλλιώς, επιστρέφεται η τιμή False (Ψευδές).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleIsArray
Dim sDatf(10) As String
    Print isarray(sdatf())
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!