Συνάρτηση CStr

Μετατρέπει κάθε αριθμητική παράσταση σε παράσταση συμβολοσειράς.

Σύνταξη:


CStr (Παράσταση)

Τιμή επιστροφής:

String

Παράμετροι:

Παράσταση: Κάθε έγκυρη παράσταση συμβολοσειράς ή αριθμητική παράσταση που πρόκειται να μετατραπεί.

Τύποι παράστασης και επιστροφές μετατροπής

Boolean :

Συμβολοσειρά που υπολογίζεται σε αληθή or ψευδή.

Date :

Συμβολοσειρά που περιέχει ημερομηνία και ώρα.

Null :

Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης.

Empty :

Συμβολοσειρά χωρίς χαρακτήρες.

Any :

Ο αντίστοιχος αριθμός ως συμβολοσειρά.


Τα μηδενικά στο τέλος ενός αριθμού κινητής υποδιαστολής δεν περιλαμβάνονται στην επιστρεφόμενη συμβολοσειρά.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleCSTR
Dim sVar As String
  MsgBox CDbl(1234.5678)
  MsgBox CInt(1234.5678)
  MsgBox CLng(1234.5678)
  MsgBox CSng(1234.5678)
  sVar = CStr(1234.5678)
  MsgBox sVar
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!