Συνάρτηση CSng

Μετατρέπει κάθε παράσταση συμβολοσειράς ή αριθμητική παράσταση σε τύπο δεδομένων απλής ακριβείας.

Σύνταξη:


CSng (Expression As Variant) As Single

Επιστρεφόμενη τιμή:

Single

Παράμετροι:

Expression (Έκφραση): Οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική έκφραση που θέλετε να μετατρέψετε. Για να μετατρέψετε μια έκφραση συμβολοσειράς, ο αριθμός πρέπει να εισαχθεί χρησιμοποιώντας μια τελεία "." ως υποδιαστολή και κόμμα "," ως διαχωριστικό χιλιάδων (για παράδειγμα 123.456,78), το οποίο μπορεί να διαφέρει από τις ρυθμίσεις της γλώσσας σας στο LibreOffice.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Numeric expressions are displayed according to LibreOffice language settings:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234,5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234,567749023

  MsgBox CDbl(expression := 5678.1234) ' 5678,1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(expression := 5678.1234) ' 5678,123535156
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!