Συνάρτηση CLng

Μετατρέπει κάθε παράσταση συμβολοσειράς ή αριθμητική παράσταση σε ακέραιο μεγάλου μήκους.

Σύνταξη:


CLng (Expression As Variant) As Long

Επιστρεφόμενη τιμή:

Long

Παράμετροι:

Expression (Έκφραση): Οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική έκφραση που θέλετε να μετατρέψετε. Για να μετατρέψετε μια έκφραση συμβολοσειράς, ο αριθμός πρέπει να εισαχθεί χρησιμοποιώντας μια τελεία "." ως υποδιαστολή και κόμμα "," ως διαχωριστικό χιλιάδων (για παράδειγμα 123.456,78), το οποίο μπορεί να διαφέρει από τις ρυθμίσεις της γλώσσας σας στο LibreOffice.

Εάν η Expression (Έκφραση) βρίσκεται εκτός του έγκυρου εύρους μεγάλου ακέραιου αριθμού μεταξύ -2.147.483.648 και 2.147.483.647, το LibreOffice Basic επιστρέφει ένα σφάλμα υπερχείλισης.

Αυτή η συνάρτηση στρογγυλοποιεί πάντα το κλασματικό μέρος ενός αριθμού στον κοντινότερο ακέραιο αριθμό.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Numeric expressions are displayed according to LibreOffice language settings:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234,5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234,567749023

  MsgBox CDbl(expression := 5678.1234) ' 5678,1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(expression := 5678.1234) ' 5678,123535156
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!