Συνάρτηση CInt

Μετατρέπει οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική έκφραση σε έναν ακέραιο αριθμό.

Σύνταξη:


CInt (Expression)

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Expression: Οποιαδήποτε αριθμητική έκφραση που θέλετε να μετατρέψετε. Εάν η Expression υπερβαίνει το εύρος τιμών μεταξύ -32768 και 32767, η LibreOffice Basic εμφανίζει ένα λάθος υπερχείλισης. Για να μετατρέψει μια έκφραση συμβολοσειράς, ο αριθμός πρέπει να εισαχθεί ως κανονικό κείμενο ("123.5") χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη μορφή αριθμού του λειτουργικού σας συστήματός.

Αυτή η συνάρτηση στρογγυλοποιεί πάντα το κλασματικό μέρος ενός αριθμού στον κοντινότερο ακέραιο αριθμό.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleCountryConvert
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!