Συνάρτηση CInt

Μετατρέπει οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική έκφραση σε έναν ακέραιο αριθμό.

Σύνταξη:


CInt (Expression As Variant) As Integer

Επιστρεφόμενη τιμή:

Integer

Παράμετροι:

Expression (Έκφραση): Οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική έκφραση που θέλετε να μετατρέψετε. Για να μετατρέψετε μια έκφραση συμβολοσειράς, ο αριθμός πρέπει να εισαχθεί χρησιμοποιώντας μια τελεία "." ως υποδιαστολή και κόμμα "," ως διαχωριστικό χιλιάδων (για παράδειγμα 123.456,78), το οποίο μπορεί να διαφέρει από τις ρυθμίσεις της γλώσσας σας στο LibreOffice.

Εάν το όρισμα είναι συμβολοσειρά, η συνάρτηση περικόπτει το αρχικό κενό διάστημα. Έπειτα προσπαθεί να αναγνωρίσει έναν αριθμό στους παρακάτω χαρακτήρες. Αναγνωρίζεται η παρακάτω σύνταξη:

Το υπόλοιπο της συμβολοσειράς αγνοείται. Εάν η συμβολοσειρά δεν αναγνωρίζεται, π.χ. όταν μετά την περικοπή του αρχικού κενού δεν ξεκινά με συν, πλην, δεκαδικό ψηφίο ή "&" ή όταν η ακολουθία μετά το "&O" είναι μεγαλύτερη από 11 χαρακτήρες ή περιέχει έναν αλφαβητικό χαρακτήρα, η αριθμητική τιμή της έκφρασης είναι 0 .

Εάν το όρισμα είναι σφάλμα, ο αριθμός σφάλματος χρησιμοποιείται ως αριθμητική τιμή της παράστασης.

Εάν το όρισμα είναι ημερομηνία, ο αριθμός ημερών από το 1899-12-30 (σειριακή ημερομηνία) χρησιμοποιείται ως αριθμητική τιμή της έκφρασης. Ο χρόνος αντιπροσωπεύεται ως κλάσμα της ημέρας.

Μετά τον υπολογισμό της αριθμητικής τιμής της παράστασης, στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο (εάν χρειάζεται) και εάν το αποτέλεσμα δεν είναι μεταξύ -32768 και 32767, το LibreOffice Basic αναφέρει ένα σφάλμα υπερχείλισης. Διαφορετικά, το αποτέλεσμα επιστρέφεται.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Numeric expressions are displayed according to LibreOffice language settings:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234,5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234,567749023

  MsgBox CDbl(expression := 5678.1234) ' 5678,1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(expression := 5678.1234) ' 5678,123535156
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!