Συνάρτηση CDbl

Μετατρέπει κάθε παράσταση συμβολοσειράς ή αριθμητική παράσταση σε τύπο διπλής ακριβείας.

Σύνταξη:


CDbl (Expression As Variant) As Double

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Expression (Έκφραση): Οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική έκφραση που θέλετε να μετατρέψετε. Για να μετατρέψετε μια έκφραση συμβολοσειράς, ο αριθμός πρέπει να εισαχθεί χρησιμοποιώντας μια τελεία "." ως υποδιαστολή και κόμμα "," ως διαχωριστικό χιλιάδων (για παράδειγμα 123.456,78), το οποίο μπορεί να διαφέρει από τις ρυθμίσεις της γλώσσας σας στο LibreOffice.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Οι αριθμητικές παραστάσεις εμφανίζονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις γλώσσας του LibreOffice:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234,5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234,567749023

  MsgBox CDbl(expression := 5678.1234) ' 5678,1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(expression := 5678.1234) ' 5678,123535156
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!