Συνάρτηση CBool

Μετατρέπει μια έκφραση ή ένα σύνολο παραστάσεων σε τιμή Μπουλ. Μια έκφραση αποτελείται από συμβολοσειρές, αριθμούς και τελεστές. Η σύγκριση, οι λογικοί ή μαθηματικοί τελεστές επιτρέπονται μέσα στις εκφράσεις.

Σύνταξη:


 CBool (expression As Variant) As Boolean

Η expression μπορεί να είναι ένας αριθμός ή ένα σύνολο συνδυασμένων παραστάσεων.

Επιστρεφόμενη τιμή:

Τιμή Μπουλ

Παράμετροι:

expression (έκφραση): Μια λογική έκφραση, ένας μαθηματικός τύπος, μια αριθμητική έκφραση ή ένα σύνολο παραστάσεων σε συνδυασμό με τελεστές. Κατά την αξιολόγηση της έκφρασης οι λογικοί τελεστές υπερισχύουν των τελεστών σύγκρισης, οι οποίοι με τη σειρά τους υπερισχύουν των μαθηματικών τελεστών.

Η expression (έκφραση) μπορεί να είναι αριθμός ή μαθηματικός τύπος. Όταν ισούται με 0, επιστρέφεται False, διαφορετικά επιστρέφεται True.

Μπορούν να συνδυαστούν πολλές εκφράσεις όπως expr1 [[{operator] expr2]..]. Τα expr1 και expr2 μπορεί να είναι οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική έκφραση που θέλετε να αξιολογήσετε. Το CBool συνδυάζει τις εκφράσεις και επιστρέφει είτε True είτε False. Ο τελεστής μπορεί να είναι μαθηματικός τελεστής, λογικός τελεστής, ή τελεστής σύγκρισης.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Στα ακόλουθα παραδείγματα, η συνάρτηση CBool αξιολογεί μια λογική έκφραση, έναν μαθηματικό τύπο και την τιμή που επιστρέφεται από τη συνάρτηση Instr. Η συνάρτηση ελέγχει εάν ο χαρακτήρας "a" βρίσκεται στην πρόταση που εισήγαγε ο χρήστης.


Sub ExampleCBool
  Print CBool( 1>2 Xor 44 ) ' δίνει True
  Print CBool( expression := 15 /2 -7.5 ) ' εμφανίζει False καθώς η έκφραση ισούται με 0
  txt = InputBox("Παρακαλούμε εισάγετε μια σύντομη πρόταση:")
  ' Έλεγχος εάν ο χαρακτήρας "a" εμφανίζεται στην πρόταση.
  ' Αντί της γραμμής εντολών
  ' If Instr(Input, "a")<>0 Then...
  ' η συνάρτηση CBool εφαρμόζεται ως ακολούθως:
  If CBool(Instr(txt, "a")) Then
    MsgBox "Ο χαρακτήρας "a" εμφανίζεται στην πρόταση που εισαγάγατε!"
  EndIf
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!