Συνάρτηση CBool

Μετατρέπει μια σύγκριση συμβολοσειράς ή την αριθμητική σύγκριση σε μια έκφραση Boolean, ή μετατρέπει μια ενιαία αριθμητική έκφραση σε μια έκφραση Boolean.

Σύνταξη:


CBool (Expression1 {= | <> | < | > | <= | >=} Expression2) ή CBool (Number)

Τιμή επιστροφής:

Μπουλ

Παράμετροι:

Expression1, Expression2: Οποιεσδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητικές εκφράσεις που θέλετε να συγκρίνετε. Εάν οι εκφράσεις ταιριάζουν, η συνάρτηση CBool επιστρέφει True, διαφορετικά επιστρέφει False.

Number: Οποιαδήποτε αριθμητική έκφραση που θέλετε να μετατρέψετε. Εάν η έκφραση είναι ίση με 0, επιστρέφεται η τιμή False, διαφορετικά επιστρέφεται η τιμή True.

Το ακόλουθο παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση CBool για να αξιολογήσει την τιμή που επιστρέφεται από την συνάρτηση Instr. Οι συνάρτηση ελέγχει εάν η λέξη "and" βρίσκεται στην πρόταση που εισήχθη από το χρήστη.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleCBool
Dim sText As String
  sText = InputBox("Παρακαλώ εισάγετε μια σύντομη πρόταση:")
  ' Απόδειξη εάν η λέξη »και« εμφανίζεται στην πρόταση.
  ' Αντί της γραμμής εντολών
  ' If Instr(Input, "and")<>0 Then...
  ' η συνάρτηση CBool εφαρμόζεται ως ακολούθως:
  If CBool(Instr(sText, και)) Then
    MsgBox Η λέξη »και« εμφανίζεται στην πρόταση που πληκτρολογήσατε!
  EndIf
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!