Συνάρτηση CDec

Μετατρέπει μια έκφραση συμβολοσειράς ή την αριθμητική έκφραση σε μια δεκαδική έκφραση.

Σύνταξη:


CDec(Expression)

Τιμή επιστροφής:

Δεκαδικός αριθμός.

Παράμετρος:

Παράσταση: Οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική παράσταση που θέλετε να μετατρέψετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!