Συνάρτηση CCur

Μετατρέπει μια έκφραση συμβολοσειράς ή την αριθμητική παράσταση σε μια έκφραση νομίσματος. Οι τοπικές ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό των δεκαδικών ψηφίων και των συμβόλων νομίσματος.

Σύνταξη:


CCur(Παράσταση)

Τιμή επιστροφής:

Νόμισμα

Παράμετρος:

Παράσταση: Οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική παράσταση που θέλετε να μετατρέψετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!