Μεταβλητές

Οι ακόλουθες δηλώσεις και συναρτήσεις είναι για την εργασία με μεταβλητές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συναρτήσεις για να δηλώσετε ή να καθορίσετε τις μεταβλητές, να μετατρέψτε τις μεταβλητές από έναν τύπο σε άλλος, ή να καθορίσετε τον τύπο μεταβλητής.

Συνάρτηση CCur

Μετατρέπει μια έκφραση συμβολοσειράς ή την αριθμητική παράσταση σε μια έκφραση νομίσματος. Οι τοπικές ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό των δεκαδικών ψηφίων και των συμβόλων νομίσματος.

Συνάρτηση CBool

Μετατρέπει μια έκφραση ή ένα σύνολο παραστάσεων σε τιμή Μπουλ. Μια έκφραση αποτελείται από συμβολοσειρές, αριθμούς και τελεστές. Η σύγκριση, οι λογικοί ή μαθηματικοί τελεστές επιτρέπονται μέσα στις εκφράσεις.

Συνάρτηση CDate

Μετατρέπει οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική έκφραση σε μια τιμή ημερομηνίας.

Συνάρτηση CDec

Μετατρέπει μια έκφραση συμβολοσειράς ή την αριθμητική έκφραση σε μια δεκαδική έκφραση.

Συνάρτηση CDbl

Μετατρέπει κάθε παράσταση συμβολοσειράς ή αριθμητική παράσταση σε τύπο διπλής ακριβείας.

Συνάρτηση CInt

Μετατρέπει οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική έκφραση σε έναν ακέραιο αριθμό.

Συνάρτηση CLng

Μετατρέπει κάθε παράσταση συμβολοσειράς ή αριθμητική παράσταση σε ακέραιο μεγάλου μήκους.

Δήλωση Const

Ορίζει έναν ή περισσότερους ταυτοποιητές ως σταθερές.

Συνάρτηση CSng

Μετατρέπει κάθε παράσταση συμβολοσειράς ή αριθμητική παράσταση σε τύπο δεδομένων απλής ακριβείας.

Συνάρτηση CStr

Μετατρέπει κάθε αριθμητική παράσταση σε παράσταση συμβολοσειράς.

Συνάρτηση CVar

Μετατρέπει μια έκφραση συμβολοσειράς ή την αριθμητική έκφραση σε μια έκφραση variant.

Συνάρτηση CVErr

Μετατρέπει μια έκφραση συμβολοσειράς ή την αριθμητική έκφραση σε μια έκφραση variant του υπο- τύπου "Error".

Πρόταση DefBool

Εάν κανένας χαρακτήρας δήλωσης τύπου ή κάποια λέξη-κλειδί δεν έχει διευκρινιστεί, η δήλωση DefBool καθορίζει τον προεπιλεγμένο τύπο μεταβλητής, σύμφωνα με το εύρος των γραμμάτων.

Πρόταση DefCur

Αν δεν έχει καθοριστεί ένας χαρακτήρας δήλωσης τύπου ή κάποια λέξη-κλειδί, η DefCur καθορίζει τον προεπιλεγμένο τύπο μεταβλητής ανάλογα με ένα εύρος γραμμάτων.

Πρόταση DefDate

Εάν κανένας χαρακτήρας δήλωσης τύπου ή κάποια λέξη-κλειδί δεν έχει διευκρινίστει, η δήλωση DefDate καθορίζει τον προεπιλεγμένο τύπο μεταβλητής, σύμφωνα με το εύρος των γραμμάτων.

Πρόταση DefDbl

Καθορίζει τον προεπιλεγμένο τύπο μεταβλητής ανάλογα με ένα εύρος γραμμάτων, αν δεν έχει καθοριστεί ένας χαρακτήρας δήλωσης τύπου ή κάποια λέξη-κλειδί.

Πρόταση DefErr

Εάν κανένας χαρακτήρας δήλωσης τύπου ή κάποια λέξη-κλειδί δεν έχει διευκρινιστεί, η δήλωση DefErr καθορίζει τον προεπιλεγμένο τύπο μεταβλητής, σύμφωνα με το εύρος των γραμμάτων.

Πρόταση DefInt

Καθορίζει τον προεπιλεγμένο τύπο μεταβλητής ανάλογα με ένα εύρος γραμμάτων, αν δεν έχει καθοριστεί ένας χαρακτήρας δήλωσης τύπου ή κάποια λέξη-κλειδί.

Πρόταση DefLng

Καθορίζει τον προεπιλεγμένο τύπο μεταβλητής ανάλογα με ένα εύρος γραμμάτων, αν δεν έχει καθοριστεί ένας χαρακτήρας δήλωσης τύπου ή κάποια λέξη-κλειδί.

Πρόταση DefObj

Καθορίζει τον προεπιλεγμένο τύπο μεταβλητής ανάλογα με ένα εύρος γραμμάτων, αν δεν έχει καθοριστεί ένας χαρακτήρας δήλωσης τύπου ή κάποια λέξη-κλειδί.

Πρόταση DefSng

Εάν κανένας χαρακτήρας δήλωσης τύπου ή κάποια λέξη-κλειδί δεν έχει διευκρινιστεί, η δήλωση DefSng καθορίζει τον προεπιλεγμένο τύπο μεταβλητής, σύμφωνα με το εύρος των γραμμάτων.

Πρόταση DefStr

Εάν κανένας χαρακτήρας δήλωσης τύπου ή κάποια λέξη-κλειδί δεν έχει διευκρινιστεί, η δήλωση DefStr καθορίζει τον προεπιλεγμένο τύπο μεταβλητής, σύμφωνα με το εύρος των γραμμάτων.

Πρόταση DefVar

Καθορίζει τον προεπιλεγμένο τύπο μεταβλητής ανάλογα με ένα εύρος γραμμάτων, αν δεν έχει καθοριστεί ένας χαρακτήρας δήλωσης τύπου ή κάποια λέξη-κλειδί.

Δήλωση Dim

Δηλώνει μεταβλητές ή πίνακες.

Πρόταση ReDim

Δηλώνει ή ξαναορίζει μεταβλητές ή πίνακες.

Δήλωση τύπου

Καθορισμός δομών δεδομένων non-UNO.

Συνάρτηση IsArray

Επιστρέφει μια ένδειξη που υποδηλώνει αν η δεδομένη μεταβλητή είναι ένα πεδίο δεδομένων σε κάποιον πίνακα.

Συνάρτηση IsDate

Ελέγχει αν μια δεδομένη αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς μπορεί να μετατραπεί σε μεταβλητή Date

Συνάρτηση IsEmpty

Ελέγχει αν μια μεταβλητή Variant περιέχει την τιμή Empty, που δηλώνει ότι η μεταβλητή δεν έχει προετοιμαστεί.

Συνάρτηση IsError

Επιστρέφει μια ένδειξη που υποδηλώνει αν η μεταβλητή περιέχει μία τιμή λάθους.

Συνάρτηση IsNull

Ελέγχει αν μια παραλλαγή περιέχει την ειδική τιμή Null, που δηλώνει ότι η μεταβλητή δεν περιέχει δεδομένα.

Συνάρτηση IsNumeric

Ελέγχει αν η δεδομένη παράσταση είναι αριθμός. Αν η παράσταση είναι ένας αριθμός, η συνάρτηση επιστρέφει True (Αληθές). Αλλιώς, επιστρέφεται η τιμή False (Ψευδές).

Συνάρτηση IsObject

Ελέγχει εάν μεταβλητή είναι αντικείμενο, καθώς αντιτίθεται σε πρωτογενείς τύπους δεδομένων όπως ημερομηνίες, αριθμούς, κείμενα. Η συνάρτηση Trueεπιστρέφει εάν η μεταβλητή είναι αντικείμενο, αλλιώς επιστρέφει False.

Συνάρτηση LBound

Επιστρέφει το κάτω σύνορο ενός πίνακα.

Συνάρτηση UBound

Επιστρέφει το άνω σύνορο ενός πίνακα.

Πρόταση Let

Εκχωρεί μια τιμή σε μια μεταβλητή.

Συνάρτηση Array

Επιστρέφει τον τύπο μεταβλητής Variant με ένα πεδίο δεδομένων.

Συνάρτηση DimArray

Επιστρέφει έναν πίνακα παραλλαγής.

Πρόταση Erase

Σβήνει το περιεχόμενο των στοιχείων πινάκων σταθερού μεγέθους, και απελευθερώνει τη μνήμη που χρησιμοποιείται από τους πίνακες μεταβλητού μεγέθους.

Πρόταση Option Base

Καθορίζει το προεπιλεγμένο άνω όριο για πίνακες ως 0 ή 1.

Πρόταση Option Explicit

Καθορίζει ότι κάθε μεταβλητή που χρησιμοποιείται στον κώδικα προγράμματος δηλώνεται ρητά με την πρόταση Dim.

Πρόταση Public

Αποδίδει διαστάσεις σε μια μεταβλητή ή έναν πίνακα σε επίπεδο αρθρώματος (δηλαδή, όχι σε μια υπορουτίνα ή συνάρτηση), έτσι ώστε η μεταβλητή και ο πίνακας να είναι έγκυρα σε όλες τις βιβλιοθήκες και τα αρθρώματα.

Καθολική λέξη-κλειδί

Αποδίδει διαστάσεις σε μια μεταβλητή ή έναν πίνακα σε επίπεδο λειτουργικής μονάδας (όχι εντός μιας διαδικασίας Sub ή Function), έτσι ώστε η μεταβλητή και ο πίνακας να είναι έγκυρα σε όλες τις βιβλιοθήκες και τις λειτουργικές μονάδες.

Πρόταση Static

Δηλώνει μια μεταβλητή ή έναν πίνακα σε επίπεδο διαδικασίας (δηλ. εντός μιας διαδικασίας Sub ή Function) έτσι ώστε οι τιμές της μεταβλητής ή του πίνακα να διατηρούνται μετά την έξοδο από την διαδικασία Sub ή Function. Οι συμβάσεις για την πρόταση Dim είναι επίσης έγκυρες.

Συνάρτηση TypeName; Συνάρτηση VarType

Επιστρέφει κείμενο ή μια αριθμητική τιμή που περιέχει πληροφορίες τύπου για μια μεταβλητή.

Δήλωση Set

Ορίζει αναφορά αντικειμένου σε μεταβλητή.

Συνάρτηση FindObject

Ενεργοποιεί ένα αντικείμενο για να απευθυνθεί σε χρόνο εκτέλεσης ως παράμετρος συμβολοσειράς στο όνομα του αντικειμένου.

Συνάρτηση FindPropertyObject

Επιτρέπει σε αντικείμενα να απευθύνονται σε χρόνο εκτέλεσης ως παράμετρος συμβολοσειράς χρησιμοποιώντας το όνομα του αντικειμένου.

Optional (σε πρόταση συνάρτησης)

Σας επιτρέπει να καθορίσει παραμέτρους που περνούν σε μια συνάρτηση σαν προαιρετικές.

Συνάρτηση IsMissing

Ελέγχει αν μια συνάρτηση καλείται με μια προαιρετική παράμετρο.

Συνάρτηση HasUnoInterfaces

Ελέγχει αν ένα αντικείμενο Uno της Basic υποστηρίζει ορισμένες διεπαφές Uno.

Συνάρτηση EqualUnoObjects

Επιστρέφει True εάν οι δύο καθορισμένες μεταβλητές Basic αντιπροσωπεύουν το ίδιο στιγμιότυπο αντικειμένου Uno.

Συνάρτηση IsUnoStruct

Επιστρέφει την τιμή True, αν το δεδομένο αντικείμενο είναι μια δομή Uno.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!