Δήλωση τύπου

Καθορισμός δομών δεδομένων non-UNO.

Μια δομή τύπου είναι μια διαταγμένη συλλογή πεδίων δεδομένων, που μπορεί να να επεξεργαστεί ως ένα μοναδικό στοιχείο.

Σύνταξη:

Διάγραμμα δήλωσης Type


     Type struct_name
       DataField1 As TypeName1
       DataField2 As TypeName2
       (...)
     End Type ' struct_name
   
τμήμα πίνακα

τμήμα πίνακα


   ( [[start To] end], .. )
  
Παράμετροι

start: Κάτω όριο μιας διάστασης.

end: Άνω όριο μιας διάστασης.

Οι πολλαπλές διαστάσεις ενός πίνακα δηλώνονται χρησιμοποιώντας το σύμβολο κόμματος (,).

τμήμα ονόματος τύπου

τμήμα τύπων πρωτογενών δεδομένων


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
note

Επεκταμένοι τύποι όπως Type (τύπος) δομών πρότασης, αντικείμενα UNO ή αντικείμενα ClassModule είναι έγκυρα ονόματα τύπων.


τμήμα χαρακτήρα

χαρακτήρες δήλωσης τύπου


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  
note

Η εμβέλεια δομής τύπου είναι αυτή του αρθρώματος στο οποίο ανήκει.


Παράδειγμα:


     Type Customer
       Name1 As String
       City As String
     End Type ' Customer structure
     Sub setCustomer
       Dim oCustomer as New Customer
       oCustomer.Name1 = "The Document Foundation"
       oCustomer.City = "Berlin"
     End Sub
   
tip

Απαριθμήσεις μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας ορισμούς προτάσεων τύπων. Η Κλήση δεσμών ενεργειών Python από τη Basic επιδεικνύει αυτόν τον μηχανισμό.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!