Πρόταση Exit

Έξοδος Do...Loop, For...Next, συνάρτησης, ιδιότητας, ή υπορουτίνας.

Σύνταξη:


Exit Do, Exit For, Exit Function, Exit Property, Exit Sub (έξοδος Do, For, συνάρτησης, ιδιότητας, υπορουτίνας)

Παράμετροι:

Exit Do

Είναι έγκυρη μόνο εντός μιας πρότασης Do...Loop για έξοδο από το βρόχο. Η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζει με την δήλωση που ακολουθεί την δήλωση Loop. Αν οι δηλώσεις Do...Loop είναι ένθετες, ο έλεγχος μεταφέρεται στο βρόχο που βρίσκεται στο αμέσως επόμενο ανώτερο επίπεδο.

Exit For

Είναι έγκυρη μόνο εντός ενός βρόχου For...Next για έξοδο από το βρόχο. Η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζει με την πρώτη δήλωση που ακολουθεί την δήλωση Next. Σε ένθετες δηλώσεις, ο έλεγχος μεταφέρεται στο βρόχο που βρίσκεται στο αμέσως επόμενο ανώτερο επίπεδο.

Exit Function

Πραγματοποιεί αμέσως έξοδο από τη διαδικασία Function. Η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζεται με την πρόταση που ακολουθεί την κλήση της Function.

Exit Property

Άμεση έξοδος της διεργασίας Property (ιδιότητας). Η εκτέλση του προγράμματος συνεχίζεται με την πρόταση που ακολουθεί την κλήση Property.

Exit Sub

Άμεση έξοδος της υπορουτίνας. Η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζεται με την πρόταση που ακολουθεί την κλήση της Sub.

Εικονίδιο σημείωσης

Η δήλωση Exit δεν καθορίζει το τέλος μιας δομής και δεν θα πρέπει να συγχέεται με την πρόταση End.


Παράδειγμα:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 to 10 ' Γεμίζει τον πίνακα με τα δεδομένα δοκιμής
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' Η LinSearch αναζητεί μια TextArray:sList() για μία TextEntry:
' Επιστρέφει το δείκτη μιας εισαγωγής ή το 0 (Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit for ' το sItem βρέθηκε
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!