Πρόταση With

Ορίζει ένα αντικείμενο ως το προεπιλεγμένο αντικείμενο. Εκτός και δηλωθεί ένα άλλο όνομα αντικειμένου, όλες οι ιδιότητες και μέθοδοι αναφέρονται στο προεπιλεγμένο αντικείμενο, μέχρι να εμφανιστεί η πρόταση End With.

Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης With


    With object
       [statements]
    End With

Παράμετροι:

Χρησιμοποιήστε With και End With εάν έχετε αρκετές ιδιότητες ή μεθόδους για ένα μοναδικό αντικείμενο, ή ορισμό τύπου εκτεταμένων δεδομένων.

tip

Η ένθεση πρότασεων With βοηθά την εγγραφή και ανάγνωση ρουτίνων Basic.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!