Πρόταση With

Καθορίζει ένα αντικείμενο ως το προεπιλεγμένο αντικείμενο, στο οποίο αναφέρονται όλες οι ιδιότητες και μέθοδοι έως ότου κληθεί η πρόταση End With, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει δοθεί άλλο όνομα αντικειμένου.

Σύνταξη:


    With Object
     Statement block
    End With

Παράμετροι:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προτάσεις With και End With αν έχετε αρκετές ιδιότητες ή μεθόδους για ένα μοναδικό αντικείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!