Συνάρτηση Switch

Αξιολογεί μια λίστα ορισμάτων, η οποία αποτελείται από μια παράσταση που ακολουθείται από μια τιμή. Η συνάρτηση Switch επιστρέφει μια τιμή που συσχετίζεται με την παράσταση η οποία μεταβιβάζεται με αυτήν.

Σύνταξη:


Switch (Έκφραση1, Τιμή1[, Έκφραση2, Τιμή2[..., Έκφραση_n, Τιμή_n]]) Ως Variant (παραλλαγή)

Παράμετροι:

Η συνάρτηση Switch αξιολογεί τις παραστάσεις από αριστερά προς τα δεξιά, και επιστρέφει την τιμή που έχει εκχωρηθεί στην παράσταση της συνάρτησης. Αν η παράσταση και η τιμή δεν έχουν δοθεί ως ζεύγος, τότε προκύπτει σφάλμα χρόνου εκτέλεσης.

Expression: Η έκφραση που θέλετε να υπολογίσετε.

Value: Η τιμή που πρόκειται να επιστραφεί αν η παράσταση είναι True (Αληθής).

Στο ακόλουθο παράδειγμα, η συνάρτηση Switch χρησιμοποιείται για να εκχωρήσει το κατάλληλο γένος στο όνομα που έχει δοθεί στη συνάρτηση:

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleSwitch
Dim sGender As String
    sGender = GetGenderIndex( "John" )
    MsgBox sGender
End Sub
 
Function GetGenderIndex (sName As String) As String
    GetGenderIndex = Switch(sName = "Jane", "female", sName = "John", "male")
End Function

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!