Πρόταση Sub

Ορίζει μια υπορουτίνα.

note

Οι προτάσεις Sub ή Function είναι παρόμοιες μέθοδοι, χωρίς διάκριση. Δέχονται παραμέτρους από αναφορά που τους επιτρέπει να τροποποιηθούν. Ο μεταγλωττιστής Basic του LibreOffice δέχεται να χρησιμοποιηθεί η αντίστοιχη σύνταξη τους εναλλακτικά.


Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης Sub


[Private | Public] Sub name[(argument1 [As typename][, argument2[char][,...]])]
  ' δηλώσεις
  [Exit Sub]
  ' δηλώσεις
End Sub

Παράμετροι:

όνομα: Το όνομα της υπορουτίνας.

ορίσματα: Προαιρετικοί παράμετροι που θέλετε να περάσετε στην υπορουτίνα.

argument fragment

argument fragment


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  
Parameters

Optional: The argument is not mandatory.

ByRef: The argument is passed by reference. ByRef is the default.

ByVal: The argument is passed by value. Its value can be modified by the called routine.

char: Type declaration character.

typename: Primitive data type name. Library or module defined types can also be specified.

= expression: Specify a default value for the argument, matching its declared type. Optional is necessary for each argument specifying a default value.

ParamArray: Use ParamArray when the number of parameters is undetermined. A typical scenario is that of a Calc user-defined function. Using ParamArray should be limited to the last argument of a routine.

tip

UsingParamArray or = expression require Option Compatible to be placed before the executable program code in a module.


warning

When using Option VBASupport 1, Optional arguments with no default value (= expression) are initialized according to their data type, except if Variant.


typename fragment

primitive data types fragment


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
char fragment

type declaration characters


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Παραδείγματα:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 to 10 ' Γεμίζει τον πίνακα με τα δεδομένα δοκιμής
    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' Η Linsearch αναζητεί ένα TextArray:sList() για TextEntry:
' Η τιμή επιστροφής είναι ο δείκτης της καταχώρησης ή 0 (Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit for ' το sItem βρέθηκε
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!