Πρόταση Stop

Σταματά την εκτέλεση του προγράμματος Basic.

Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης Stop


Stop

Παράδειγμα:


Sub ExampleStop
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    Stop
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!