Πρόταση Rem

Καθορίζει ότι μια γραμμή προγράμματος είναι σχόλιο.

Σύνταξη:

Rem Text

Παράμετροι:

Text: Κάθε κείμενο που χρησιμεύει μόνο ως σχόλιο.

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μονά αγγλικά εισαγωγικά αντί της λέξης-κλειδί Rem για να δηλώσετε σχόλια. Αυτό το σύμβολο μπορεί να εισαχθεί απευθείας στα δεξιά του κώδικα προγράμματος, και στη συνέχεια να ακολουθεί ένα σχόλιο στο τέλος της γραμμής.


Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διάστημα που ακολουθείται από τον χαρακτήρα υπογράμμισης _ σαν τελευταίους δύο χαρακτήρες μιας γραμμής για να συνεχίσει τη λογική γραμμή στην επόμενη γραμμή. Για να συνεχίστε τις γραμμές σχολίου, πρέπει να εισαγάγετε "Option Compatible" στην ίδια ενότητα Basic.


Παράδειγμα:


Sub ExampleMid
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print Mid(sVar,3,5) ' Returns "s Veg"
    ' Εδώ δεν συμβαίνει τίποτα
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!