Συνάρτηση FreeLibrary

Αποδεσμεύει τις DLL που φορτώθηκαν με μια πρόταση Declare. Μια αποδεσμευμένη DLL θα φορτωθεί πάλι αυτόματα αν κληθεί μία από τις συναρτήσεις της. Δείτε επίσης: Declare

Σύνταξη:


FreeLibrary (LibName As String)

Παράμετροι:

LibName: Παράσταση συμβολοσειράς που καθορίζει το όνομα της DLL.

Εικονίδιο σημείωσης

Η συνάρτηση FreeLibrary μπορεί να αποδεσμεύσει μόνο DLL που φορτώνονται κατά το χρόνο εκτέλεσης της Basic.


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!