Πρόταση End

Τερματίζει μια διαδικασία ή ομάδα.

Σύνταξη:


End, End Enum, End Function, End If, End Property, End Select, End Sub, End With

Παράμετροι:

Χρησιμοποιείστε την πρόταση End ως ακολούθως:

Πρόταση

End: Δεν απαιτείται, αλλά μπορεί να εισαχθεί οπουδήποτε σε μια διαδικασία για να τερματίσει την εκτέλεση του προγράμματος.

End Enum: Τελειώνει μια πρόταση Enum της VBA

End Function: Τερματίζει μια πρόταση Function.

End If: Επισημαίνει το τέλος μιας ομάδας If...Then...Else.

End Property (Τέλος ιδιότητας): Σημειώνει το τέλος πρότασης Property

End Select: Επισημαίνει το τέλος μιας ομάδαςSelect Case.

End Sub: Τερματίζει μια πρόταση Sub.

End With: Τελειώνει μια πρόταση With

Παράδειγμα:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Αριθμός από το 1 έως το 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Αριθμός από το 6 έως το 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "Μεγαλύτερο από 8"
    Case Else
      Print "Εκτός περιοχής από 1 έως 10"
  End Select
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!