Συνάρτηση Choose

Επιστρέφει μια επιλεγμένη τιμή από μια λίστα ορισμάτων.

Σύνταξη:


  Choose (Index As Integer, Expression1[, Expression2, ... [, Expression_n]]) As Variant

Επιστρεφόμενη τιμή:

Παραλαγή. Μια τιμή που προκύπτει από την παράμετρο Index.

Παράμετροι:

Index (Ευρετήριο): Οποιαδήποτε αριθμητική παράσταση στρογγυλοποιημένη σε έναν ακέραιο αριθμό. Το Index δέχεται ακέραιες τιμές που ξεκινούν από το 1 που καθορίζουν ποιες από τις πιθανές επιλογές να επιστρέψει.

Έκφραση1, Έκφραση2, …, Έκφραση_n: Εκφράσεις που αντιπροσωπεύουν καθεμία από τις πιθανές επιλογές.

Η συνάρτηση Choose επιστρέφει μια τιμή από τον κατάλογο των παραστάσεων με βάση την τιμή του ευρετηρίου. Εάν Index = 1, η συνάρτηση επιστρέφει την πρώτη έκφραση στον κατάλογο, εάν Index = 2, επιστρέφει τη δεύτερη έκφραση, και ούτω καθεξής.

Εάν η τιμή του ευρετηρίου είναι μικρότερη από 1, ή μεγαλύτερη από τον αριθμό των παραστάσεων που παρατίθενται, η συνάρτηση επιστρέφει μια τιμή Null.

Το σφάλμα #5 παρουσιάζεται όταν παραλείπονται οι παράμετροι. Το σφάλμα #13 προκύπτει εάν το Index ισούται με Null.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

13 Ασυμφωνία τύπου δεδομένων

Παράδειγμα:

Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση ή Choose για να επιλέξει μια συμβολοσειρά από πολλές συμβολοσειρές που σχηματίζουν ένα μενού:


Sub ExampleChoose
    Print ChooseMenu(2) ' "Save Format" (Αποθήκευση μορφής)
    MsgBox Choose(index :=  -5, 9, "Basic", PI) ' Null
    MsgBox Choose(index := 3.14, 9, "Basic", PI) ' PI
End Sub
 
Function ChooseMenu(Index As Integer)
    ChooseMenu = Choose(Index, "Quick Format", "Save Format", "System Format")
End Function

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!