Συνάρτηση Choose

Επιστρέφει μια επιλεγμένη τιμή από μια λίστα ορισμάτων.

Σύνταξη:


Choose (Ευρετήριο, Επιλογή1[, Επιλογή2, ... [,Επιλογή_n]])

Παράμετροι:

Ευρετήριο: Μια αριθμητική παράσταση που καθορίζει την τιμή επιστροφής.

Επιλογή1: Κάθε παράσταση που περιέχει μία από τις δυνατές επιλογές.

Η συνάρτηση Choose επιστρέφει μια τιμή από τον κατάλογο των παραστάσεων βάσει της τιμής ευρετηρίου. Αν ευρετήριο = 1, η συνάρτηση επιστρέφει την πρώτη παράσταση του καταλόγου, εάν ευρετήριο i= 2, επιστρέφει τη δεύτερη παράσταση και ούτως καθεξής.

Αν η τιμή ευρετηρίου είναι μικρότερη από 1 ή μεγαλύτερη από τον αριθμό των παραστάσεων στον κατάλογο, η συνάρτηση επιστρέφει μια μηδενική τιμή Null.

Το ακόλουθο παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Choose για την επιλογή μιας συμβολοσειράς από μια σειρά συμβολοσειρών που αποτελούν ένα μενού:

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleChoose
Dim sReturn As String
    sReturn = ChooseMenu(2)
    Print sReturn
End Sub
 
Function ChooseMenu(Index As Integer)
    ChooseMenu = Choose(Index, "Quick Format", "Save Format", "System Format")
End Function

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!